Select your language

Zarządzanie ryzykiem

W ramach działań zapobiegających wystąpieniu niepożądanych czynników ryzyka prowadzimy stały monitoring wraz z projekcjami kształtowania się odchyleń czynników ryzyka na najbliższe miesiące. System wczesnego ostrzegania pozwala na zidentyfikowanie niekorzystnych zmian na wczesnym etapie, nie dopuszczając tym samym do kontynuowania i pogarszania się negatywnej sytuacji.

 

Procedury odpowiedzi na ryzyko w zakresie wdrażania i realizacji projektu obejmują:

  • różne sposoby śledzenia postępów wdrażania i realizacji projektu
  • sprawozdawczość oraz raportowanie
  • okresowe szczegółowe przeglądy realizacji projektu
  • definiowanie oraz weryfikowanie punktów kontrolnych
  • bieżącą analizę pojawiających się zagrożeń, problemów i potrzeb
  • realizację prac zgodnie z przewidzianym harmonogramem robót
  • weryfikację harmonogramu robót – zmian i modyfikacji inwestycji
  • weryfikację osiąganych wskaźników i rezultatów projektu
  • inne procedury formalne, w szczególności związane z procedurą przetargową