Select your language

ROSZCZENIA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW W KONTRAKTACH BUDOWLANYCH WEDŁUG WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy osobom, które w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, mają do czynienia z roszczeniami i sporami. W czasie zajęć omawiane są działania podejmowane przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inżyniera, w związku ze zdarzeniami powodującymi powstanie roszczeń, tryb zgłaszania roszczeń i rozstrzygania sporów przez Komisję Rozjemczą i sąd arbitrażowy.

Prelegent:

Mecenas Małgorzata Rogowicz-Angierman

Radca prawny od 1984 roku. W latach 2010 -2013 prezes Sądu Arbitrażowego w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Rozjemca FIDIC i arbiter. Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Doradzała lub była rozjemcą między innymi: przy budowie terminalu portu lotniczego w Warszawie, budowie dróg i autostrad w Polsce, inwestycjach kolejowych, budowie hoteli, inwestycjach wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków. Prowadzi szkolenia w zakresie prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych. Wykładowca prawa budowlanego na studiach podyplomowych, prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego.
  2. Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.
 • Książka Czerwona, Książka Żółta, Książka Srebrna, Książka Złota.
 1. Przyczyny powstawania i rozstrzyganie sporów w kontraktach opartych na warunkach kontraktowych FIDIC.
  4. Prawa i obowiązki  Inżyniera – klauzula 3..
  5. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego wg. Warunków kontraktowych FIDIC, klauzula 2.5, w tym:
 • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia,
 • forma roszczenia.
 1. Podstawy prawne roszczeń Zamawiającego.
  7. Istota kar umownych i skutki zastrzegania ich w umowach.
  8. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę wg Warunków kontraktowych FIDIC- klauzula 20.1, w tym:
 • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia, skutki nie dochowania terminów, omówienie wyroku SA z dnia 20.03.2013 r., sygn. VI ACa 1315/12,
 • forma powiadomienia i roszczenia przejściowe i ostateczne.
 1. Podstawy prawne roszczeń Wykonawcy.
  10. Roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu – klauzula 8.4, i roszczenia o dodatkową zapłatę – klauzula 8.5.
  11. Wybrane przypadki:
 • Dostęp do Terenu Budowy – klauzula 2.1,
 • Warunki gruntowe klauzula 4.12,
 • Harmonogram – planowanie i ocena realizacji – klauzula 8.3,
 • Rozliczenia Miesięczne Wykonawcy i wystawiania Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera,
 • Roboty  i usługi zgodnie z wycenionym Przedmiarem Robót lub Wykazem Płatności z uwzględnieniem zmian i modyfikacji (klauzula 14.3 (a)),
 • Kwoty zwiększające lub zmniejszające Cenę Kontraktową (klauzule 13.7 i 13.8),
 • Urządzenia i materiały przeznaczone do Robót klauzula 14.5.
 1. Sposoby kalkulacji opóźnień.
  13. Przedawnienie roszczeń:
 • termin przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane,
 • termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło,
 • skutki przedawnienia roszczeń.
 1. Umowa o roboty budowlane:
 • wymagania dotyczące umowy o roboty budowlane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • wynagrodzenie ryczałtowe,
 • wynagrodzenie kosztorysowe.
 1. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego.
  16. Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego.
  17. Zmiana umowy o roboty budowlane  w świetle:
 • Prawa cywilnego,
 • Prawa budowlanego – zmiany istotne i nieistotne,
 • Prawa zamówień publicznych– zmiany istotne i nieistotne.

Dzień 2

 1. Błędy w dokumentacji projektowej:
 • nadrzędności dokumentów projektowych,
 • roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe.
 1. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna w świetle zmian prawa budowlanego w 2015 r.
  20. Procedura wprowadzania Zmian zgodnie WK FIDIC:
 • Rola Inżyniera.
 1. Inicjatywa wprowadzania Zmian.
  22. Świadectwo przejęcia – odbiór obiektu.
  23. Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu.
  24. Rękojmia, a gwarancja.
  25. Ryzyko, siła wyższa – klauzula 17.
  26. Odstąpienie przez Zamawiającego
 • Odstąpienie, a upadłość wykonawcy.
 1. Zawieszenie  Robót i odstąpienie przez Wykonawcę
 • gwarancja zapłaty
 1. Rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania
 • sporów
 • mediacja według kodeksu postępowania cywilnego
 • negocjacje
 • postępowanie rozjemcze
 1. Postępowanie rozjemcze:
 • rodzaje Komisji Rozjemczych
 • powołanie Komisji Rozjemczej
 • procedura rozjemcza
 • opinie i decyzje Komisji Rozjemczej
 • wykonalność decyzji Komisji Rozjemczej
 1. Ćwiczenie – prezentacja stanowisk przez Wykonawcę, Zamawiającego w postępowaniu przez Komisją Rozjemczą w przykładowych roszczeniach (podział na 2 grupy).
  31. Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej.
  32. Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowy:
 • klauzula arbitrażowa (zapis na sąd polubowny)
 • postępowanie przed sądem arbitrażowym – podstawowe zasady
 • wykonalność wyroku sądu arbitrażowego
 • skarga o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
 • zalety i wady postępowania arbitrażowego
 • rozstrzyganie sporów przez sąd powszechny
 1. Podsumowanie.

CENA: 800 zł netto za osobę