Select your language

Pełnienie Funkcji Inżyniera kontraktu na budowach w zakresie ochrony środowiska

Klient:

Publiczny

Zakres prowadzonych działań:

Inżynier Kontraktu, nadzór techniczny, opiniowanie roszczeń.

Krótki opis:

Nadzór, zarządzanie, monitoring i ocena danego Projektu.

Doradztwo w zakresie zarządzania zmianami w realizowanych Projektach i łagodzeniu niekorzystnych efektów dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Projektu.

Profesjonalne doradztwo i zapewnienie regularnych usług konsultingowych Zamawiającemu w zakresie kwalifikacji kosztów,

Doradztwo w zakresie prawa podatkowego dot. między innymi stawek VAT, opłat środowiskowych, planów taryfowych, odpisów amortyzacyjnych oraz innych opłat i kosztów związanych z realizowanymi inwestycjami.

Profesjonalne doradztwo i zapewnienie regularnych usług konsultingowych w zakresie obowiązujących przepisów księgowych obowiązujących tak jednostki samorządu terytorialnego jak i spółki prawa handlowego.

Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych i jego zastosowania w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

Doradztwo w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Doradztwo związane z realizacją Projektu odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych w ramach obowiązków Zamawiającego jako Beneficjenta środków pomocowych.

Doradztwo i kompleksowa obsługa prawna Projektu.

Zarządzania informacją w ramach Projektu.