Select your language

PRAWO BUDOWLANE PO ZMIANACH W 2015 R.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zamianami prawa budowlanego i innych ustaw z nim powiązanymi, uchwalonymi w 2015 roku.

Prelegent:

Mecenas Małgorzata Rogowicz-Angierman

Radca prawny od 1984 roku. W latach 2010 -2013 prezes Sądu Arbitrażowego w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Rozjemca FIDIC i arbiter. Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Doradzała lub była rozjemcą między innymi: przy budowie terminalu portu lotniczego w Warszawie, budowie dróg i autostrad w Polsce, inwestycjach kolejowych, budowie hoteli, inwestycjach wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków. Prowadzi szkolenia w zakresie prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych. Wykładowca prawa budowlanego na studiach podyplomowych, prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program:

Aspekty Prawne Procesu Budowlanego

 1. Cel nowelizacji prawa budowlanego.
  2. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej.
  4. Zmiany niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi.
  5. Zmiany ustawy o wyrobach budowlanych.
  6. Prawo budowlane – definicje ustawowe:
 • obiekt budowlany, obszar odziaływania obiektu
 1. Przepisy techniczno-budowlane – odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wzór wniosku.

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

1. Roboty i budowy nie wymagające pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian.
2. Zgłoszenie robót – procedura zgłoszenia.
3. Milcząca zgoda – sprzeciw.
4. Pozwolenie na budowę –  procedura, wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Zmiany we wzorach wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę.
6. Obiekty na terenie obszaru Natura 2000 i będących w gminnej ewidencji zabytków.
7. Indywidualne źródła ciepła.
8. Roboty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków na pozwolenie na budowę.
9. Rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót – organy prowadzące rejestry.

Projekt Budowlany

1. Zakres projektu budowlanego.
2. Kontrola projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę.
3. Obszar oddziaływania dla budynków jednorodzinnych.

Uczestnicy Procesu Budowlanego 

1. Obowiązki i uprawnienia.
2. Deregulacja w zawodach budowlanych.

Samowola budowlana 

 1. Samowola budowlana w przypadku:
 • budowy na podstawie pozwolenia na budowę,
 • budowy na podstawie zgłoszenia,
 • innych naruszeń przepisów.
 1. Budowa i przebudowa domu jednorodzinnego niezgodnie ze zgłoszeniem.
  3. Konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego.
  4. Opłata legalizacyjna – ulgi udzielane przez Wojewodę.

Oddanie obiektu do użytkowania

1. Zawiadomienie i zmiana terminu milczącej zgody.
2. Pozwolenia na użytkowanie.
3. Obiekty wymagające pozwolenia na użytkowanie.
4. Milcząca zgoda – terminy.
5. Dokumentacja powykonawcza.

Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej

1. Zmiany w ustawie o certyfikacji energetycznej budynków.

Utrzymanie obiektów budowlanych

1. Zmiana uprawnień osób kontrolujących obiekty budowlane, kotły i klimatyzację.
2. Kontrola kotłów i klimatyzacji.

CENA: 400 zł netto za osobę.